Радови

А) СТРУЧНИ РАДОВИ

Стручне радове објавила „ИЗГРАДЊА“ – Београд, часопис Савеза грађевинских инжењера и техничара Србије, Савеза архитеката Србије, Друштва за механику тла и фундирање Србије, Удружења урбаниста србије.

1) Градилиште, објекат и заштите на раду

УДК: 628.51:658.21, Библид: 0350-5421, 6 (1995), стр. 279 – 286
Рад је прилог за подручје заштите на раду, а заснован је на познатим прописима који доприносе ширењу стручног знања и исправном примењивању мера заштите на раду у пракси грађевинарства. Изложен је и преглед мера, које треба, сагласно прописима, примењвати при пројектовању или грађењу грађевинских објеката. Кључне речи: Заштите на раду, градитељство

2) Покривачки радови на бензинској станици „Нови Београд” („Дејтонка”)

У раду се приказује решење проблема који се појавио приликом извођења – монтаже покривачких радова на надстрешнице у Новом Београду.
УДК: 624.024.15.002, Библид: 0350–5421, 7 (1996), стр. 451 – 452 Кључне речи:монтажа, извођење кровног покривача

3) Основни појмови о отпорности према пожару грађевинског објекта

Да би се обезбедила потребна носивост и употребљивост конструкције у свим стањима и режимима експлоатације објеката, у фази пројектовања треба узети у обзир и пожарно оптерећење, јер је важно бар онолико колико и свако друго оптерећење за које се конструкција прорачунава.
УДК:699.81:712.6, Библид: 0350–5421, 3 (1998), стр. 164-168
Кључне речи: основни појмови о пожару / ватри објекта

4) Опасне материје – Основни појмови

Материје које су у вези са заштитом на раду прописима наведене као опасне, могу да се превозе, преносе, утоварују, истоварају, складиште И употребљавају само када су предвиђене мере заштите од њиховог опасног дејства на раднике И радну средину.
УДК: 614.4898(083.1), Библид: 0350-5421, 3 (2001), стр. 103-105
Кључне речи: опасне материје, штетно дејство, означавање

5) Основни захтеви за пожарни сектор у згради

УДК: 699.81, Библид: 0350-5421, 7-8 (2002), стр. 242-245
Задатак грађевинске превентиве против пожара је да спречи његово ширење у целој згради, односно да га ограничи на њен пројектом унапред одређени део, како би се избегле последице пожара на зграду у целини.
Кључне речи: пожарни сецтор, противпожарне конструктивне препреке

6) Анализа стамбеног простора и могућност његовог увећања

УДК:711.167:728.1, Библид: 0350-5421, 8-9 (2003), стр. 280-284
Када је искоришћеност постојећег стамбеног простора доведена до краја, а тиме се не постиже потребна удобност станова, чест је случај да се врши увећања стана реконструкцијом или доградњом стамбеног простора.
Кључне речи: доградња стамбеног простора

7) Безбедност и здравље на раду

УДК: 351.789, Билбид: 0350-5421, 7 (2007), стр. 272-274
Безбедност и здавље на аду треба да је увек у корак са променама и потребама како би се постила добробит на раду, односно физичка, морална и социјална добробит а не нешто што се мери само непостјањем незгода или професионалних обољења.
Кључне речи: појам, настанак и равој безбедности и здравље на раду (БиЗНР)

А) ОСТАЛИ РАДОВИ

1) Професионална процена ризика

За методу од значаја је стручни профил и радно искуство процењивача ризика, јер процењивачи са раније стеченим знањем већ унапред могу да знају које опасности и штетности могу да се очекују.

Рад је објавила „ЗАШТИТА у пракси“ – Београд, часопис за заштиту на раду, правну, еколошку и заштиту од пожара; број 176 – април 2009. год.

2) Предавање о заштити од пожара (видео презентација)

3) Пољски нужник